ഒരു വലിച്ചിടൽ ഒരു സെർവോ മോട്ടോർ outer ട്ടർ ഇയർലൂപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മാസ്ക് മെഷീൻ